Ekele mụ unu ndụ Mgbolizhia

OLU, OPFU  (ASỤSU) NDỤ BỤ IPHE CHILEKE NERU E GUDE AMARỤ ẸKE NDỤ SHI.

ONYE ỌBULE M’ỌBU MBA ỌBULE TUFURU OLU HẸ, TUFUWARỤ IPHE E GUDE MARỤ HẸ

MGBOLIZHIA BỤ MKPỤKU NỌ L’ẸKE ẸNYANWU SHI AWAFỤTA L’IME OBODO NIGIRIYA

MGBO LẸ IZHIA (MGBO AND IZHIA) BỤ ỤNWU NNE BỤ MEE NANỤ, NWERU OMELALI NANỤ.

OPFU (ASỤSU) BỤKWAHU MGBOLIZHIA.

 

O TSO L’OPfU NỌ LẸ MKPỤKPU BENUE CONGO  IGBO L’IME NIGERIA.

MGBOLIZHIA BỤ OPFU  ỌHU E DERU “ MGBO” L’ẸKWO EKE  OPFU (ASỤSU)

NIGERIA LOFU NỌ. NDỤ  DERU Ẹ NYI BỤ DAVID CROSIER LẸ ROGER BLENCH L’APHA (1992:58)

Yẹ bụ ẹkwo edegbashiru lˈolu Mgbolizhia.

Anyi na-aryiọ tẹ ndụ mgbolizhia yeta ẹka kwadọ t’opfu anyi bụ mgbolizhia b’etufuhu maka l’onye tufuru opfu ẹ tufuwarụ onwiyẹ, tufuọ gẹ iphe o kyeru lẹ yẹ bụ. Chileke keru anyi t’anyi bụru ndụ mgbolizhia adụdu eswe

Tẹ Chileke gọzhiẹ ndụ mgbolizhia lofu kpamụ l’ẹke ọbule ẹhe nọ.

Ẹke onye ọbule kyọru anyi ge-enweta anyi bụ lẹ Mgbo East ke nọ lẹ Mgbo Court.

E- mail Address anyi bụ          mgbolizhia.okwo@gmail.com.

3 Responses to Ekele mụ unu ndụ Mgbolizhia

 1. mgbolizhia says:

  1 Pt 2 (Born again Christians must be different)
  1 Yẹ bụ, gˈunu bụwa ndụ a nwụru ọzo, unu pfụshi ime iphe ngyọ. Unu ba-adzụhekwa ụka, unu pfụshi idzụ ndzụ ifunabọ, gˈifụru ibe unu ẹnya ụfu, ọpho unu be-epfuhekwarụ ibe unu opfu ngyọ. 2 Kama tˈumere unu dụ gˈumere ụnwuoburu, bụ ndụ ẹgu ẹra la-agu oge lofu. Gˈọ ga-abụ unu la-angụe, e shi lẹ iye dzọfuta unu. 3 Unu lˈonwunu kyọfutawanụru lˈOnye nwe anyi le-emeru anyi obu imiko shine.
  4 Unu byapfu Onye Nwe Jizọsu Kụrayisutu, bụ onye le-ene ndzụ ntse. Yẹ bụ mkpuma ahụ dzụ ndzụ, kẹ ndụ ụmadu jikarụ gˈiphe onwedu iphe ọ barụ, mẹle ifu Chileke bụ onye họtaru ẹ nyi bˈọ bụ onye nweru oke ubvu. 5 Unube ndụ Jizọsu Kụrayisutu newarụ ndzụ ọfuu, ga-adụ gẹ kpumma ndụ e gude akpụ ụlo Maa Nsọ Chileke ge-ebu. Unu bụ ndụ o dokyaru ikye tˈunu bụru ndụ ngwe ẹgya ẹ, gˈunu ge-eworu onwunu lofu ne Chileke lˈụzo ọ ga-adụ Chileke ree. Unu shi lẹ Jizọsu Kụrayisutudụ woru onwunu ne Chileke, maka lọ iphe dụ e ree bọhu.

 2. mgbolizhia says:

  Unu dụhoo! E gude mụ ẹpha Jizọsu ekele unu. Anyi na-aryọ tˈunu kwado anyi lˈigbanwe Bayiburu lˈolu Mgbo. Ekele mụ unu.

 3. mgbolizhia says:

  Anyi na-aryọ tẹ ndụ ibe anyi nọ leke dụ ikye ikye lˈụwa kwado anyi tˈa tụgharyiẹ Bayiburu lˈolu Mgbolizhia. Tẹ Chileke meru unu lofu iphe ọma.

Leave a Reply